Center-to-limb polarization in continuum spectra of F,G, K stars

Kostogryz, N.M., Berdyugina, S.V. (). Center-to-limb polarization in continuum spectra of F,G, K stars. , submitted,